LÃNH ĐO CÔNG TY IN THIÊN THẠCH CAM KT:
 Cam_ket_ISO_1
  • Xây dựng và duy trì thực hiện HTQLCL theo ISO 9001:2008 thông qua việc xác lập và ban hành áp dụng các thủ tục dạng văn bản.
  • Chính sách và mục tiêu chất lượng này được phổ biến đến mọi CB-CNV trong công ty để thấu hiếu và thực hiện ở mọi cấp trong Cty.
  • Đáp ứng các nguồn lực cần thiết cho việc duy trì chính sách và mục tiêu chất lượng, nhằm thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  • Tiến hành các cuộc họp xem xét để cải tiến thường xuyên và nâng cao tính hiệu lực HTQLCL.
HƯỚNG VÀO KHÁCH HÀNG:
  • Lãnh đạo công ty đảm bảo việc nhận dạng và xác định các yêu cầu của khách hàng thông qua quy trình kiểm soát quá trình kinh doanh và thông tin các yêu này đến các thành viên liên quan trong công ty.
  • Duy trì thông tin và quan hệ với khách hàng.
  • Tiếp nhận và xử lý kịp thời các khiếu nại của khách hàng

Cam_ket_ISO_2  Cam_ket_ISO_3