Hoạch định mục tiêu chất lượng:

1. Tùy theo từng giai đoạn mà lãnh đạo công ty đề ra những mục tiêu chất lượng phù hợp với chính sách chất lượng, yêu cầu của tổ chức nhằm đáp ứng với yêu cầu của khách hàng và mục tiêu của công ty. 

2. Mục tiêu chất lượng của công ty được xem xét và xác định các chỉ tiêu cụ thể về một số mặt như: Giao hàng, xử lý khiếu nại khách hàng, tiết giảm chi phí, nguyên vật liệu, nghiên cứu cải tiến sản phẩm… và có các chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị liên quan.

3. Mục tiêu chất lượng được triển khai cho các đơn vị liên quan thực hiện và báo cáo để lãnh đạo xem xét đánh giá theo định kỳ.

NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - AN TOÀN LAO ĐỘNG

Manh_ghep