– In – bế tự động decal, giấy dạng cuồn (tem, nhãn hàng hóa,…)

Flexo_1 Flexo_3